Najčešća pitanja

Na koji način i kada se aplicira za ovu stipendiju i da li se stipendije dodeljuju svake godine?

U okviru programa nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ mladim naučnicama u Srbiji se svake godine dodeljuju tri stipendije u iznosu od po 5 000 evra u dinarskoj protivvrednosti. U skladu sa tim i konkurs se raspisuje jednom godišnje, a informaciju o tome kada će novi ciklus biti otvoren i do kog datuma će trajati, potražite na glavnoj strani ovog sajta. 

Nakon raspisivanja konkursa sve informacije o proceduri prijave i uslovima koje je potrebno ispuniti možete pronaći u sekciji „prijavite se“. Na istom mestu možete preuzeti i formular prijave u sklopu koga je i lista prateće prijavne dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom prijave na konkurs.

Prijavljivanje na konkurs podrazumeva ispunjavanje prijavnog formulara i pripremu prateće dokumentacije, i slanje pomenute dokumentacije elektronskim putem (emailom) ili putem pošte na adresu naznačenu u odeljku „prijavna procedura“. 

Da li za nacionalnu stipendiju mogu da konkurišu naučnice koje su trenutno na doktorskim studijama na fakultetima u inostranstvu ili su završile doktorske studije van Srbije?

Prema pravilima konkursa Nacionalne stipendije u sklopu programa "Za žene u nauci" dodeljuju se mladim naučnicama koje se bave naučnoistraživačkim radom u Srbiji, u cilju realizacije značajnog naučnog istraživanja koje će biti sprovedeno u Srbiji. Kandidatkinja takođe mora da ima prebivalište u Srbiji, i buduće istraživanje mora da se sprovodi ovde. Drugim rečima, nije presudno gde je doktorat upisan ili završen, ali je važno da naučnica (koja konkuriše za stipendiju) planira da istraživanje koje je predstavila u prijavi sprovede u Srbiji.

Da li može konkurisati osoba koja je na doktorskim studijama, ali nije zaposlena na samom mestu na kome obavlja istraživanje?

Naravno. Stalno zaposlenje nije uslov da konkurišete, niti je činjenica da niste zaposleni na mestu na kom se obavlja istraživanje problem. Sve dok imate projekat na kom radite, odnosno istraživanje koje sprovodite i sa kojim konkurišete za stipendiju i ispunjavate ostale uslove (upisane ili završene doktorske ili postdoktorske studije, godine starosti, državljanstvo i prebivalište, kompletirana prijavna dokumentacija) nema nikakvih prepreka da konkurišete.

Da li kandidatkinje koje su konkurisale u prethodnom ciklusu ovog programa ali nisu dobile stipendije mogu ponovo da konkurišu?

Naravno. Sve dok ispunjavate uslove konkursa možete da konkurišete za ove stipendije, bez obzira na to da li ste već konkurisale u prethodnim ciklusima. Neke od dosadašnjih dobitnica stipendija su upravo kandidatkinje koje su, nakon inicijalnog, nastavile da konkurišu i prijavljuju se i u narednim ciklusima.

Da li mogu konkurisati dobitnice drugih stipendija, odnosno stipendistkinje drugih programa?

Da. Činjenica da ste stipendista nekog drugog programa ili organizacije/institucije ni na koji način ne utiče na pravo prijave na konkurs.   

Da li konkurs važi i za mlade naučnice koje su tek upisale doktorske studije?

Da, konkurs važi i za one naučnice koje su tek upisale doktorske studije. Stipendije su u načelu namenjene za sprovođenje određenog istraživanja, odnosno dodeljuju se u cilju realizacije istog. Dakle, nije neophodno da već radite na projektu, ali je potrebno da imate detaljan opis budućeg istraživanja koje planirate da sprovedete.

Na kom jeziku treba da bude prijavna dokumentacija (opis naučno istraživačkog rada, pismo preporuke, biografija)?

Procedurama nije formalno propisano na kom jeziku bi trebalo da bude dokumentacija koja se prilaže, ali budući da je reč o nacionalnom programu, trebalo bi da bude na srpskom. Nećete prekršiti procedure ukoliko neki od dokumenata bude na engleskom (npr. pismo preporuke), ali je srpski jezik svakako primaran.

Da li se prijave za stipendije podnose samo iz oblasti prirodnih nauka ili prijave mogu biti i iz oblasti tehničkih nauka ili nekih drugih oblasti?

Program ovih stipendija u Srbiji je deo velikog svetskog programa "Za žene u nauci", odnosno - u potpunosti se oslanja na pravila i procedure koje su postavljene na internacionalnom nivou pa su i uslovi konkursa specifični. Upravo zbog toga je oblast naučnog rada, u slučaju ovih stipendija, ograničena na prirodne nauke, odnosno one se dodeljuju u cilju realizaciјe naučnog istraživanja u oblasti prirodnih nauka. Budući da postoje multidisciplinarna istraživanja i naučne oblasti gde granicu nije tako lako postaviti, u takvim situacijama selekciona komisija razmatra svaki slučaj pojedinačno. Molimo Vas da nam se, ukoliko ste u dilemi oko toga da li je vaše polje istraživanja obuhvaćeno programom, direktno obratite putem sekcije "kontakt".

Da li se stipendija isplaćuje u celosti, odjednom?

Da, stipendija se isplaćuje u celosti, odnosno uplaćuje se odjednom na broj bankovnog računa stipendistkinje, u iznosu od 5 000 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan isplate), nakon ceremonije proglašenja dobitnica i potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Da li je dovoljno da se aplicira elektronskim putem slanjem dokumentacije na određenu email adresu, ili je neophodno poslati i štampanu verziju na poštansku adresu navedenu u procedurama prijave?

Dovoljno je i da aplicirate samo elektronskim putem, odnosno da pošaljete samo dokumentaciju u elektronskoj verziji na email adrese adrese [email protected][email protected] . Takva prijava je u potpunosti važeća, i nije potrebno slati dokumentaciju i u štampanom i u elektronskom formatu. Poštanska adresa, za slanje štampane verzije, je ostavljena kao dopunska opcija u slučaju da neka od kandidatkinja nije u mogućnosti da pošalje prijavu email-om.

Da li je moguće prijaviti se na konkurs kao grupa, obzirom da se projekti i istraživanja više naučnica iz iste institucije često uzajamno prepliću i dopunjuju, te bi sa tim u vezi sredstva od stipendije bila uložena u zajedničko istraživanje?

Prema pravilima konkursa, ali i Ugovoru o stipendiranju, stipendije se dodeljuju ženama koje se bave nekim naučnim istraživanjem, a sa ciljem da se podstaknu mogućnosti da u Srbiji grade relevantne naučne karijere. Primalac stipendije je, prema tim procedurama, naučnica (fizičko, a ne pravno lice) koja je "izabrana kao dobitnica stipendije nakon sprovedenog konkursa na osnovu odluke Komisije za dodelu stipendija, a po ocenjivanju prijavljenog naučnog projekta, koji je prezentovan u prijavi". Suma za stipendiranje se uplaćuje na lični (bankovni) račun dobitnice, tako da je neophodno da prijava bude individualna, a ne grupna.

Šta podrazumeva predlog istraživanja, i da li to može biti i nastavak već postojećeg istraživanja ili ne sme imati nikakve veze za bilo kakvim projektom i istraživanjem koji postoji i realizuje se na nekoj od naučnoistraživačkih institucija Srbije?

Predlog istraživanja bi trebalo da predstavlja, kako je i navedeno u pravilniku konkursa, opis (na jednoj do dve strane) Vašeg istraživanja (ili predloga istraživanja ukoliko istraživanje još niste započeli). Tu bi trebalo da u kratkim crtama opišete: šta je to na čemu radite, šta je svrha vašeg budućeg istraživanja i svrha apliciranja za stipendiju, koji su to elementi koji Vaše istraživanje čine originalnim ili inovativnim, u čemu je njegov značaj, na koji način biste radili i kakve rezultate očekujete i slično… Akcenat je potrebno staviti na deo istraživanja koji će biti sproveden u nastupajućoj godini, te to može biti i nastavak već postojećeg istraživanja, a može da bude i u vezi sa projektom koji se već realizuje na nekoj od institucija.

Šta podrazumeva preporuka profesora/mentora/rukovodioca istraživanja, i da li ona treba da se odnosi konkretno na projekat ili na dosadašnji istraživački rad u celini?

Kada je u pitanju preporuka – ona bi trebalo da sadrži uobičajene elemente. U tom smislu, preporuke se obično odnose na osobu, odnosno dosadašnji naučno istraživački rad u celini. Trebalo bi da bude jasno naglašeno ko je davalac preporuke, a pored imena i prezimena osobe, navodi se i zvanično zvanje i institucija u kojoj je angažovana. Obično se navodi i koliko Vas dugo poznaje osoba koja piše preporuku, na koji način ste sarađivali i koji su razlozi zbog kojih preporučuje baš Vas (Vaše profesionalne osobine, sposobnosti, veštine, kvaliteti, rezultati, dostignuća). Preporuka obično ne prelazi jednu stranu kucanog teksta, a često je i znatno kraća od toga.

Šta podrazumeva stavka "budžet"? Da li je potrebno samo okvirno navesti projektovane troškove istraživanja ili ih je potrebno pojedinačno navoditi i detaljno obrazložiti?

Budžet koji je potrebno priložiti u sklopu prijavne dokumentacije treba da bude okviran i pruži uvid u to na koji način planirate da utrošite novac od stipendije, i u tom smislu bi ga trebalo kratko obrazložiti. Ova stavka ne zahteva detaljnu projekciju svih predviđenih troškova, već pre svega informaciju o tome za šta bi Vam ta sredstva koristila i kako biste ih iskoristili (čemu bi bila namenjena - da li za realizaciju samog istraživanja, kupovinu neophodne opreme, stručno usavršavanje ili nešto drugo). U tom smislu – u predlogu budžeta možete da navedete projektne aktivnosti i opštu informaciju o tome na šta će sredstva biti utrošena prilikom realizacije svake od njih (na primer – ako će sredstva biti utrošena na kupovinu neophodne opreme u načelu navedete koje; ako je reč o stručnom usavršavanju navedete seminar, konferenciju ili naučno-istraživačku ustanovu koju planirate da posetite i slično).

Da li se sredstva od stipendije mogu upotrebiti (i u skladu sa tim projektovati u budžetu) i za izdatke koji nisu u direktnoj vezi sa konkretnim projektom (stručna usavršavanja, konferencije, nabavka literature i slično)?

Što se korišćenja sredstava, tiče – procedurama programa je dozvoljeno sredstava budu utrošena i na one stvari koje Vam mogu koristiti i u budućim istraživanjima i razvoju dalje naučne karijere, poput stručnih usavršavanja, putovanja na konferencije, nabavke stručne literature, kupovinu neophodne opreme i slično. Iako bi predlog budžeta trebalo da se odnosi pre svega na projekat sa kojim konkurišete, nije neophodno da kompletna suma bude usmereno isključivo na taj konkretan projekat – moguće je da deo sredstava usmerite i, na primer, na neki vid stručnog usavršavanja, posebno ukoliko je to u funkciji sprovođenja Vašeg istraživanja. Ukoliko ste u mogućnosti, u tom slučaju navedite što konkretnije informacije u vezi sa eventualnim putovanjima (institucija, program ili konferencija).

Da li se na kraju istraživanja podnosi finansijski izveštaj sa računima i troškovima? Da li postoji obaveza povraćaja novca ukoliko nije u potpunosti potrošen?

Nakon perioda od godinu dana potrebno je podneti izveštaj o toku istraživanja. Drugim rečima, stipendistkinja je u obavezi da najkasnije do naredne ceremonije obavesti žiri/partnere na projektu o rezultatima naučnog istraživanja koje je podržano stipendijom, da dostavi pisani referat sa opisom obavljenog naučnog istraživanja, hipotezama i metodologijom rada, kao i rezultatima do kojih je u naučnom istraživanju došla. Potrebno je predstaviti i način na koji su utrošena sredstva, ali ugovorom nije precizirano da li je to finansijski izveštaj sa računima i troškovima ili samo pregled troškova. Povraćaj novca je predviđen samo u slučaju da stipendistkinja ne izvršava svoje obaveze iz ugovora (predviđene pravilima i procedurama konkursa), ili na neki drugi način povredi te obaveze. Samo u slučaju raskida ugovora o stipendiranju stipendistkinja je dužna da vrati primljen novac i to u roku od 30 dana od raskida ugovora.

Program Nacionalnih stipendiјa "Za žene u nauci" u Republici Srbiјi za 2023. godinu
Politika privatnosti Uslovi korišćenja