Pravilnik konkursa

Nacionalne stipendiјe "Za žene u nauci", koјe dodeljuјe L'ORÉAL Balkan, u partnerstvu sa Nacionalnom Komisiјom za saradnju sa UNESCO-m i uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, predviđene su da bi se realizovao proјekat internacionalne saradnje L'ORÉAL-a i UNESCO-a "Za žene u nauci", i dodeljuјu se u Srbiјi u okviru ovog partnerstva.

Kako konkurisati za nacionalne stipendije "Za žene u nauci"

Pravilnikom konkursa propisani su opšti uslovi koje kandidatkinja mora da ispuni da bi njena prijava na konkurs bila važeća. Podrazumeva se i da prijavna dokumentacija mora biti kompletna a procedura prijave u potpunosti poštovana. Sam formular prijave preuzima se sa ovog sajta, a sve potrebne informacije o uslovima, prijavnoj proceduri, i samim stipendijama nalaze se u ovoj sekciji.  

O stipendiјama

 • Tri (3) godišnje stipendiјe se dodeljuјu naučnicama u Srbiјi u cilju realizaciјe značaјnog naučnog istraživanja u oblasti prirodnih nauka (uključujući prirodno - matematičke, biološke i medicinske nauke, kao i multidisciplinarna područja) koјe će biti sprovedeno u Srbiјi.
 • Svaka stipendiјa iznosi po EUR 5,000.00 u dinarskoј protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbiјe na dan isplate i namenjena јe za istraživanja u Srbiјi.
 • Stipendiјe će biti dodeljene naučnicama sa upisanim ili završenim doktorskim ili post-doktorskim studiјama.
 • • Stipendiјe će biti dodeljene kandidatkinjama do navršenih 35 godina života u trenutku konkurisanja. U skladu sa tim priјave kandidatkinja rođenih pre 1. јanuara 1988. godine neće biti uzimane u obzir.
 • Kandidatkinje moraјu imati državljanstvo Republike Srbiјe i prebivalište u Republici Srbiјi.
 • Odabranim kandidatkinjama stipendiјe će biti dodeljene na јavnoј ceremoniјi u mestu i u vreme koјi će biti naknadno utvrđeni saglasnošću partnera na projektu. U slučaju da ne postoji mogućnost organizovanja javne ceremonije, pobednicama konkursa će stipendije biti isplaćene u punoj dinarskoj protivvrednosti i njihova imena će biti objavljena putem sredstava javnog informisanja.
 • Priјave kandidatkinja koјe za potrebe istraživanja vrše eksperimente na životinjama neće biti uzete u obzir.

Prijavna procedura

 • Prijave sa pratećom prijavnom dokumentacijom moraju biti predate na zvaničnom prijavnom formularu koji se može preuzeti OVDE
 • prijavu moraju biti uključene sledeće informacije i dokumenti:
  • formular prijave
  • prijavna dokumentacija koju, uz formular prijave, čine sledeći dokumenti:
   • biografija kandidatkinje (Curriculum vitae)
   • kopije diploma ili sertifikata zvanja (originali ili overene kopije ovih dokumenata će biti zatražene na uvid u slučaju da kandidatkinja bude izabrana za dobitnicu stipendije)
   • detaljan opis, jedna do dve strane (maksimum), dosadašnjeg naučno istraživačkog rada
   • detaljan opis, jedna do dve strane (maksimum), predloga istraživanja (na osnovu kog kandidatkinja konkuriše za stipendiju) sa akcentom na istraživanje koje će biti sprovedeno u nastupajućoj godini (godini koja dolazi nakon dodele stipendija)
   • pismo preporuke (naučnog mentora, profesora ili rukovodioca naučne ustanove u kojoj će projekat biti realizovan)
   • lista naučnih publikacija (priložite kopije značajnih naučnih publikacija ukoliko je moguće)
   • okvirni predlog budžeta istraživanja (na osnovu kog kandidatkinja konkuriše za stipendiju)
 • Potrebno je da svaka prijava (prijavni formular) bude potpisana od strane mentora ili nadležnog rukovodioca istraživanja (profesora / dekana fakulteta / rukovodioca odeljenja ili istraživačkog centra u kome će kandidatkinja realizovati svoj istraživački rad)
 • Prijave se podnose do 30. aprila 2023. godine, elektronskim putem na adrese [email protected]  i [email protected]
 • Prijave i skeniranu prijavnu dokumentaciju koja se podnosi elektronskim putem potrebno je poslati u pdf formatu ili kompresovati u Win Zip programu. (Veličina fajlova ograničena je na 5 megabajta).
 • Prijave prilikom slanja moraju biti označene kao "Prijave za konkurs Nacionalnih stipendija Za žene u nauci u Srbiji"
 • Prijava treba da bude poslata ili predata Nacionalnoj Komisiji UNESCO i L’Orealu najkasnije do datuma označenog na prijavnom formularu.
 • Prijave koje su nepotpune ili koje su podnete nakon roka se neće uzimati u razmatranje.
 • Predata prijavna dokumentacija neće biti vraćana kandidatkinjama.

Ispitivanje Prijava i donošenje odluke o dodeli stipendija

 • Nakon prijema prijava vrši se tehnička selekcija, odnosno odabir važećih prijava u skladu sa pravilima propisanim prijavnom procedurom.
 • Prijave će nakon toga biti pregledane od strane eksperata koje je, uz saglasnost partnera na projektu, odredilo Ministarstvo ili Nacionalna Komisija UNESCO, koji će podneti svoje mišljenje Komisiji za dodelu Stipendija.
 • Komisija za dodelu Stipendija će doneti odluku o izabranim kandidatkinjama za stipendije jednoglasno.
 • • Komisija za dodelu Stipendija će doneti odluku o izabranim kandidatkinjama za Stipendije u drugoj polovini tekuće godine.

Kriterijumi selekcije kandidatkinja

Pravilnikom konkursa, propisani su opšti uslovi koje kandidatkinja mora da ispuni da bi njena prijava na konkurs bila važeća (i prošla inicijalni krug tehničke selekcije). Ti uslovi su:

 • Oblast - naučno istraživanje mora biti iz oblasti prirodnih nauka (što uključuje prirodne, matematičke, tehničko-tehnološke, biotehničke i medicinske nauke kao i multidisciplinarna područja)
 • Prebivalište i mesto istraživanja – stipendija je namenjena za istraživanja koja će biti obavljana u Srbiji, a kandidatkinje moraju imati državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji
 • Nivo obrazovanja – za stipendije mogu da konkurišu kandidatkinje sa najmanje upisanim doktorskim studijama (u obzir dolaze kandidatkinje upisane na doktorske studije, kandidatkinje sa završenim doktorskim studijama, kao i kandidatkinje sa upisanim ili završenim post-doktorskim studijama)
 • Starosna granica – stipendije se dodeljuju kandidatkinjama koje su u trenutku prijave imale manje od 35 godina života (za ciklus programa za 2022. godinu - kandidatkinje rođene posle 1. januara 1987. godine)
 • Prijavna procedura – prijavna dokumentacija mora biti kompletna, a procedura prijave u potpunosti poštovana. Prijava mora biti predata u propisanom roku. Prijavnu dokumentaciju čine formular prijave i sledeći dokumenti: biografija, kopije diploma ili sertifikata zvanja, opis dosadašnjeg naučno istraživačkog rada, opis predloga istraživanja, pismo preporuke, lista naučnih publikacija, predlog budžeta.

Prilikom kvalitativne selekcija, odnosno evaluacije kandidatkinje i naučno istraživačkog projekta u obzir se uzimaju sledeći kriterijumi:

 • KVALITET PROJEKTA: razumljivost i kvalitet izloženog projekta; vrednost sadržaja projekta (jasno izražen cilj, područje rada i podsticaj za izradu konkretnog projekta unutar naučnog područja kom projekat pripada); tok i primenljivost istraživanja (jasno istaknuta istraživačka pitanja i svrha istraživanja, originalnost koncepta, kratki sažetak istraživanog problema i kako će konkretno istraživanje doprineti rešavanju problema); važnost projekta (odnos prema postojećoj teorijskoj tezi, značaj teme, naučno–tehnološka vrednost projekta); plan i metodologija (plan i procedura potrebna za ostvarivanje projektnih ciljeva, ostvarljivost i izvodljivost projekta u odnosu na vremenska i finansijska ograničenja); mogućnost nacionalnog doprinosa (da li će projekat doprineti osnaživanju nacionalnih resursa, naučnoj ekspertizi ili promovisanju nauke ili određene discipline na nacionalnom nivou); usklađenost sa savremenim svetskim naučnim trendovima; okvirni budžet.
 • PUBLIKOVANI NAUČNI RADOVI: broj publikacija i kvalitet objavljenih radova u odnosu na kategoriju naučnog časopisa i u odnosu na period (broj godina) koji je protekao od diplomiranja; citiranost.
 • NAGRADE I PRIZNANjA: dosad ostvarene akademske nagrade i priznanja, konstantnost visokih akademskih rezultata i njihova nadogradnja.
 • NACIONALNA I REGIONALNA SARADNjA I MEĐUNARODNO ISKUSTVO : saradnja sa kolegama u zemlji i/ili inostranstvu; usavršavanje i boravak u inostranstvu, nacionalni i međunarodni projekti, stipendije.

Za svaku stavku se daje određena ocena koja se množi sa unapred utvrđenim indeksom za svaki kriterijum. Na taj način se, množenjem ocena i indeksa, a potom sabiranja svih dobijenih vrednosti vrši bodovanje prijava - svaka obrađena prijava na ovaj način dobija određeni broj bodova, na osnovu čega se kreira rang lista kandidatkinja.

Obaveštenje o dobitnicama Stipendija

 • Dobitnice Stipendija će biti obaveštene lično i putem elektronske pošte. Sve ostale kandidatkinje (one koje nisu izabrane za dobitnice stipendija) će o rezultatima konkursa biti obaveštene putem elektronske pošte.
 • Lista (imena) dobitnika Stipendija će biti objavljena na ovoj internet strani. Imena izabranih kandidatkinja biće komunicirana i u medijima (relevantnim sredstvima javnog informisanja) kao i kroz mrežu kontakata partnera na projektu.

Uslovi za dodelu Stipendija

 • Cilj Stipendija je da finansijski pomognu njihove dobitnice kako bi realizovale naučno istraživanje koje su prezentovale u Prijavi.
 • Stipendije će biti isplaćene njihovim dobitnicama u celosti nakon zvanične ceremonije dodele Stipendija i potpisivanja Ugovora o stipendiranju sa L'ORÉAL-om Balkan (u roku od 30 dana, na broj bankovnog računa navedenog u prijavi).
 • Stipendistkinje se slažu da će sprovesti naučno istraživanje u skladu sa prijavljenim projektom opisanim u Prijavi, i da će tokom tog perioda nastaviti sa naučnim radom u Republici Srbiji.
 • Stipendistkinje se slažu da će uključiti napomenu o stipendiranju u svaku publikaciju koja nastane kao rezultat ovog istraživanja.
 • Stipendistkinje će obavestiti predstavnike partnera na projektu Nacionalnih stipendija u slučaju promene mesta zaposlenja ili istraživanja ili odustajanja od konkretnog naučnog projekta. Nakon prijema obaveštenja Komisija će odlučiti da li su te promene dozvoljene.
 • Stipendistkinje su saglasne i prihvataju da budu fotografisane, snimane i intervjuisane od strane UNESCO i L'ORÉAL-a i/ili od strane lica ovlašćenih od strane UNESCO i L'ORÉAL -a za svrhe koje su povezane sa predstavljanjem programa "Za žene u nauci" i da ove fotografije, video materijali i tekstovi budu korišćeni u publikacijama i audiovizuelnim sredstvima, koja uključuju ali nisu ograničena na pisanu štampu, televiziju, internet, fotografije i brošure, uključujući i njihovu distribuciju medijima širom sveta.
 • Stipendistkinje posebno pravo daju UNESCO-u i L'ORÉAL -u da, direktno ili angažovanjem trećih lica, reprodukuju, predstavljaju i koriste njihov lik, ime, ugled i zvanja, širom sveta tokom trajanja pomenutih prava. Ovakvo ovlašćenje je strogo ograničeno na upotrebu u vezi sa predstavljanjem programa UNESCO- L'ORÉAL "Za žene u nauci".
 • Stipendistkinje imaju obavezu da obaveštavaju partnere na projektu o toku i rezultatima predmetnog naučnog istraživanja koje je podržano Stipendijom, kao i da im po okončanju istraživanja dostave referat sa opisom obavljenog naučnog istraživanja, hipotezama i metodologijom rada, kao i rezultatima do kojih su u naučnom istraživanju došle.
Program Nacionalnih stipendiјa "Za žene u nauci" u Republici Srbiјi za 2023. godinu.
Politika privatnosti Uslovi korišćenja